Copyright ©2008 door
SC-DESIGN.nl. Alle rechten voorbehouden.


(advertentie)

AuctionArt.nl Algemene Voorwaarden.nl

1. Begrippen
  Diensten:
  betekent de diensten die AUCTIONART aanbiedt, zoals onder andere: het plaatsen van kunstobjecten en het bekijken van kunstobjecten;

  Gebruiker:
  betekent de gebruiker van de Diensten van AUCTIONART;

2. Aansprakelijkheid
  2.1 AUCTIONART is niet aansprakelijk voor transacties die via de Diensten totstand zijn gekomen.

  2.2 AUCTIONART is niet aansprakelijk voor informatie of enig ander materiaal dat de Gebruiker publiceert of anderszins beschikbaar/openbaar maakt met behulp van de Diensten.
3. Persoonsgegevens

  3.1 Op de Diensten (inclusief deze algemene voorwaarden) is de Nederlandse privacy wetgeving van toepassing. Op verzoek van bevoegde autoriteiten zal informatie kunnen worden verschaft met betrekking tot gebruik van de Diensten.

  3.2 Persoonsgegevens van Gebruiker worden verwerkt in een door AUCTIONART beheerd geautomatiseerd bestand, en zullen niet aan derden verstrekt worden.
4. Verplichtingen voor de Gebruiker
  4.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij met behulp van de Diensten aanmaakt;

  4.2 De Gebruiker zal zich in redelijke mate inspannen om verspreiding van computervirussen via AUCTIONART te voorkomen;

  4.3 In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van het door middel van de Diensten van AUCTIONART verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet.

  4.4 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die de Diensten geheel of gedeeltelijk (kunnen) verstoren, beschadigen of minder efficiŽnt maken of zodanig dat de effectiviteit of functionaliteit van de Diensten op enige wijze nadelig wordt beÔnvloed;

  4.5 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden;
5. Veiling en Veiling Regels.
  De AUCTIONART diensten stellen u in staat deel te nemen aan de veilingen. Beschrijvingen van de veilingen, de wijze van deelneming en de regels die op de veilingen van toepassing zijn, zijn hier uiteengezet (de "Veiling Regels"). U dient zich ervan te vergewissen - door de veiling regels te lezen - dat u begrijpt hoe de veilingen werken voordat u aan een veiling gaat deelnemen. De veiling regels kunnen vanwege ontwikkelingen in onze dienstverlening van tijd tot tijd worden aangepast, zowel om veilingen toe te voegen (of te verwijderen) of om de wijze waarop een specifieke veiling wordt gehouden bij te stellen. Om die reden dient u op de hoogte te blijven van de veiling regels.

  5.1. Relevante Informatie.
  De informatie die door verkopers in een veiling ("Verkopers") in Overzichten of anderszins, of door bieders wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te veilen of geveilde object. Bijvoorbeeld, dergelijke informatie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel met een of meer Leden en mag niet worden gebruikt om de diensten of producten van een Lid in het algemeen aan te prijzen. Als u in een Overzicht een hyperlink naar een andere site plaatst, dient ook zo´n hyperlink direct relevant te zijn. AUCTIONART behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie of hyperlinks te verwijderen of verwijdering daarvan te gelasten.

  5.2. Bindend Bod.
  Behalve voorzover aangegeven in artikel 5.3 en 5.4 zijn uitgebrachte biedingen in alle veilingen bindend. Dit betekent dat het uitbrengen van een bod in een veiling via uw AUCTIONART account (door u of door een ander die uw account gebruikt) niet kan worden ingetrokken en dat u daardoor rechtsgeldig bent gebonden. Als uw bod succesvol is, komt automatisch een overeenkomst tot stand tussen u en de Verkoper op het moment dat de veiling sluit.

  5.3 Bindend Karakter van Omschrijvingen.
  In deze overeenkomst wordt de term "Omschrijving" gebruikt als aanduiding van de beschrijving door de Verkoper van de producten of diensten die deze ter veiling aanbiedt via de AUCTIONART diensten, met inbegrip van op die veiling van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. De plaatsing van een Omschrijving van producten of diensten ter veiling via uw AUCTIONART account (door u of door een ander die uw account gebruikt) wordt bindend en kan niet meer worden ingetrokken op het moment dat het eerste bod in de desbetreffende veiling is uitgebracht.

  5.4. Eigendom van de Verkoper.
  Door producten of diensten aan te bieden voor een veiling, maakt u kenbaar dat u rechtsgeldig eigenaar bent en bevoegd bent de eigendom over te dragen aan een ieder die een succesvol bod uitbrengt in die veiling.

  5.5. Juistheid van Overzichten.
  U dient producten of diensten in een Omschrijving voor opname in de AUCTIONART diensten nauwkeurig te beschrijven en u bent aansprakelijk voor fouten of omissies in dergelijke beschrijving. Vermelding van merknamen of andere aanduidingen van herkomst of makerschap die u in een Omschrijving opneemt dienen geheel juist te zijn en mogen Leden niet kunnen misleiden.

  5.6. Verboden.
  Als Verkoper is het uw verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de verkoop van de producten of diensten, de Overzichten die u opgeeft en alle mededelingen (met inbegrip van het plaatsen van een gebruikersbeoordeling) die u doet in verband met een veiling (a) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon, (b) geen toepasselijke wetgeving schenden, met inbegrip van strafrecht, onrechtmatige daad en andere regelgeving en (c) niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist, onbetrouwbaar of misleidend zijn.

  5.7. Verboden Materiaal.
  In aanvulling op artikel 5.6 hierboven (maar zonder daaraan af te doen), is het u zonder uitdrukkelijke toestemming van AUCTIONART niet toegestaan te kopen of verkopen c.q. ter verkoop aan te bieden dan wel een bod uit te brengen op producten op de - van tijd tot tijd aangepaste - lijst Verboden Materiaal (onderdeel van de veilingregels).

  5.8. Manipulatief Bieden.
  U dient zich te onthouden van manipulatief bieden. In het bijzonder geldt voor Verkopers dat zij niet mogen bieden in hun eigen veiling, hetzij via hun eigen account hetzij via de account van een ander Lid.

  5.9. Voorwaarden Verkoper.
  De Verkoper bepaalt de contractuele voorwaarden die gelden tussen biedende Leden en Verkopers betreffende te veilen producten of diensten, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Op de Verkoper, en niet op AUCTIONART, rust de verplichting om biedende Leden op de hoogte te stellen van de voorwaarden en de Verkoper en het biedende Lid dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de toepasselijke wetgeving.

  5.10. Intellectuele eigendom van AUCTIONART.
  U erkent dat alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op en betreffende de AUCTIONART diensten eigendom zijn van AUCTIONART (of van een aan haar gelieerde partij). Behalve voor zover noodzakelijk om deel te nemen aan veilingen of andere handelingen te verrichten zoals voorzien in deze Overeenkomst, is het u niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken.
6. Valuta
  6.1. Valuta. Elke veiling wordt gehouden in een enkele muntsoort, zoals gekozen door de Verkoper bij het opstellen van het desbetreffende Overzicht, en alle verschuldigde bedragen dienen in die valuta te worden betaald. Voor uw gemak kan AUCTIONART soms naar andere valuta omgerekende bedragen tonen, gebaseerd op de meest recente informatie die tot haar beschikking staat. Hoewel AUCTIONART zich redelijkerwijs inspant voor de juistheid van de gehanteerde wisselkoersen, zullen de daadwerkelijke kosten in uw eigen valuta afhangen van de wisselkoersen die worden gehanteerd door uw bank of de instantie die uw creditcard of betaalkaart uitgeeft. AUCTIONART is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de daadwerkelijke kosten en het door AUCTIONART opgegeven omgerekende bedrag.
7. Vrijwaring
  De Gebruiker vrijwaart AUCTIONART van alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voorvloeiende uit enige schending van de algemene voorwaarden door hem of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten.
8. Bevoegdheden AUCTIONART
  8.1 AUCTIONART is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging of toestemming kunstobjecten te verwijderen.

  8.2 AUCTIONART is gerechtigd de Diensten te blokkeren/ op te schorten, danwel te beŽindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden

  8.3 AUCTIONART is gerechtigd de Diensten, tijdelijk of permanent, aan te passen of stop te zetten, zonder voorafgaand bericht.

  8.4 AUCTIONART is gerechtigd de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen.
9. Rechtskeuze
  Op deze algemene voorwaarden en de Diensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke hieruit zullen voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda.SC-DESIGN Internet Applications

Kesterenlaan 165
4822 WG Breda
Telefoon: (+31)(0)76 5036109
Fax: (+31)(0)84 7229429
Mobiel: (+31)(0)6 14397672
Email: info@sc-design.nl
Internet: http://www.sc-design.nl
Webdesign by SC-DESIGN.nl | Copyright (c)2010 SC-DESIGN | Algemene Voorwaarden | Contact
Loaded in: 0.43 sec